Spring News

ทำความสะอาดบ้านรับ ปีใหม่ 2564 เน้นการระบายอากาศดี ลดแพร่เชื้อโควิด 19

01 ม.ค. 2564 เวลา 10:33 น.

ปีใหม่ 2564 ในช่วงหยุดยาวอยู่บ้านกับครอบครัว ให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน สานสายใยครอบครัว และยังช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ช่วงวันหยุดยาว ปีใหม่ 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนทำความสะอาดบ้าน ปรับสถานที่ภายในบ้าน และบริเวณรอบบ้านให้มีการระบายอากาศที่ดี ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ โควิด 19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชนอาจใช้เวลานี้จัดพื้นที่ในบ้านหรืออาคารให้สะอาด เน้นระบายอากาศให้โล่ง โปร่ง เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 

หลักการทำความสะอาดบ้าน 5 ขั้นตอน มีดังนี้ 

1) เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

2) กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ 

3) เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง 

4) ล้างทำความสะอาดส้วมสม่ำเสมอ

5) คัดแยกขยะตามประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้น 

โดยเก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพแก๊สชีวภาพ 

ส่วนขยะ รีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่ายสำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม รวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย 

ส่วนขยะทั่วไปให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝาให้มิดชิด

ปีใหม่ 2564

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมทิ้งท้ายว่า การะบายอากาศภายในบ้านหรืออาคารต่างๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ได้ โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ 

1) เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตามธรรมชาติ            

2) เพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสถานที่อับอากาศ และไม่ควรให้อากาศเดิมหมุนเวียนกลับมาใหม่ 

กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการปิดพักใช้เครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างช่วยระบายอากาศ แต่หากใช้พัดลม ให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ 

3) การระบายอากาศในห้องส้วมสาธารณะช่วงที่มีคนใช้จำนวนมากต้องเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด