svasdssvasds

กิจกรรมวันหยุดที่เปลี่ยนไป เมื่อมีโควิด 19

กิจกรรมวันหยุดที่เปลี่ยนไป เมื่อมีโควิด 19

เป็นที่ยอมรับว่าโควิด 19 กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐจึงออกมาตรการเพิ่มวันหยุดเพื่อจูงใจให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หวังเม็ดเงินนับหมื่นล้านบาทหมุนเวียนในระบบ ทั้งนี้เห็นได้ว่าประชาชนมองว่าการมีวันหยุดนั้นถึงแม้จะทำให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น แต่ก็เป็นการเพิ่มรายจ่าย 

activity

วันนี้ (18 เม.ย.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “วันหยุดของคนไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,447 คน สำรวจวันที่ 6-15 เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนเห็นว่าวันหยุดของไทยมีจำนวนเหมาะสม ร้อยละ 53.28 ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันขึ้นปีใหม่มากที่สุด ร้อยละ 81.30 กิจกรรมที่นิยมทำในวันหยุด คือ พักผ่อน ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ อยู่กับครอบครัว ร้อยละ 70.69 กิจกรรมที่เคยทำแล้วต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ การเดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 58.95 ข้อดีของการมีวันหยุดหลายวัน คือ ได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 79.78 ข้อเสียคือ กระทบต่อการทำงานและรายได้ ร้อยละ 58.36 ภาพรวมประชาชนเห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 62.34

สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดความเครียดและความกังวลด้านต่างๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เคยใช้เป็นการคลายเครียดไม่สามารถทำได้ จึงทำให้การพักผ่อนเป็นหนทางที่ดีที่สุด แต่การมีวันหยุดหลายวันก็มีข้อเสียเพราะกระทบต่อการทำงานและรายได้ ถึงอย่างไรก็ตามในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นด้วยกับการประกาศ วันหยุดพิเศษเพราะทำให้ได้วางแผนสำหรับกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นรวมทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้