กรุงเทพโพลล์ สำรวจ “ผลกระทบต่อการทำงาน ในช่วงไวรัส โควิด 19 ระบาด”

01 พ.ค. 2564 เวลา 10:36 น. 4

เนื่องในวันแรงงาน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ทำการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “หัวอกแรงงาน ไทยวันนี้ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 625 คน

วันแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.8 ได้รับผลกระทบต่อการทํางานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในจํานวนนี้ 

-รายได้ต่อวันลดลงจากเดิม ร้อยละ  52.2

-ต้องทำงานเยอะข้ึน งานหนักข้ึน ร้อยละ 23.3

-ไม่มี OT เงินโบนัส ร้อยละ 22.0

-หางานได้ยากข้ึน ร้อยละ 19.3

-ตกงานต้องหางานใหม่ ร้อยละ 10.0 

-ถูกลดสวัสดิการต่างๆ ที่เคยได้รับลง ร้อยละ 6.5 

-อื่นๆ อาทิเช่น จ่ายเงินล่าช้า ร้อยละ 0.2

 

-ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 18.2

เมื่อถามว่า “ในปัจจุบันรายรับจากค่าจ้างแรงงานกับรายจ่ายเป็นอย่างไร”

 

ร้อยละ 44.7 มีรายรับพอดีกับค่าใช้จ่ายจึงไม่มีเงิน เหลือเพื่อเก็บออม 

ร้อยละ 40.2 มีรายรับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ต้องหยิบยืม 

ร้อยละ 15.1 มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม

ท้ังนี้เมื่อถามว่าจัดการกับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไร 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 รอเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยาจากภาครัฐ

รองลงมาร้อยละ 30.7 กู้หนี้ยืมสิน 

ร้อยละ 27.8 หารายได้ หาอาชีพเสริม 

ร้อยละ 20.7 นำเงินเก็บมาใช้

ส่วนเมื่อถามว่าคาดหวังอะไร หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย พบว่า 

แรงงานร้อยละ 30.9 คาดหวังว่า ค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นถึง 400 บาท รองลงมาร้อยละ 27.5 คาดหวังว่าจะมีสวัสดิการดีขึ้น 

ร้อยละ 26.3 คาดหวังว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีงานให้เลือกมากขึ้น

สุดท้ายเมื่อถามว่าตั้ง เป้าหมายหรือวางแผนชีวิตไว้อย่างไร ในอนาคต พบว่าแรงงาน

ร้อยละ 25.8 อยากเป็นพนักงานบริษทมีเงินเดือนมั่นคง

ร้อยละ 23.0 อยากเป็นเจ้าของกิจการ 

ร้อยละ 20.5 อยากกลับบ้านไปทำงานที่บ้านเกิดอยู่กับครอบครัว 

วันแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด