สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ความมั่นใจต่อการจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล

13 มิ.ย. 2564 เวลา 7:34 น. 46

ตอนนี้การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และจากที่รัฐบาลกําหนดแผนการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและหวังให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว

การกําหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต

และเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1,450 คน (สํารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2564 สรุปผลได้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ความมั่นใจต่อการจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล

หัวข้อ 1. ความคิดเห็นของประชาชน กรณีกําหนดให้การ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ

อันดับ 1 ควรดําเนินการโดยเร่งด่วน   66.87%

อันดับ 2 เป็นเรื่องสําคัญ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 62.44%

อันดับ 3 อยากให้เร่งกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง61.19%

อันดับ 4 ควรมีวัคซีนให้เลือกหลากหลาย มีประสิทธิภาพ  60.29%

อันดับ 5  มีการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่สร้างความสับสน   56.27%

หัวข้อ 2 ความมั่นใจของประชาชน ต่อ การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของรัฐบาล

ไม่ค่อยมั่นใจ 36.36% 

ค่อนข้างมั่นใจ 30.26% 

ไม่มั่นใจเลย  22.69%

หัวข้อ 3. ประชาชนคิดว่าการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 จะสําเร็จหรือไม่

ไม่น่าจะสําเร็จ 57.61% 

น่าจะสําเร็จ 42.39%

 

หัวข้อ 4 ประชาชนคิดว่าปัญหาการฉีดวัคซีนของไทยในปัจจุบัน คือ

อันดับ 1 จํานวนวัคซีนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลายยี่ห้อ 77.87%

อันดับ 2 กังวลเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน67.29%

อันดับ 3 การกระจายวัคซีนล่าช้า 65.56%

อันดับ 4 ภาครัฐชี้แจงข้อมูลไม่ชัดเจน ทําให้สับสน 62.79%

อันดับ 5 มีข่าวลือ ข่าวปลอมจํานวนมาก 58.58%

หัวข้อ  5 ประชาชนคิดว่าทําอย่างไร การฉีดวัคซีนจึงจะรวดเร็วมากขึ้นและท่ัวถึงทั้งประเทศ

อันดับ 1 นําเข้าวัคซีนให้หลากหลายยี่ห้อ เพิ่มจํานวนให้มากขึ้น 78.74%

อันดับ 2 วางแผนการกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ 63.92%

อันดับ 3 ภาครัฐสื่อสารชัดเจน ไม่เปลี่ยนไปมา 60.18%

อันดับ 4 จัดลําดับความสําคัญของกลุ่มเสี่ยงอย่างเหมาะสม 59.28%

อันดับ 5 ให้ภาคเอกชนนําเข้าวัคซีนได้ 56.79%

หัวข้อ 6 ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับกรณีวัคซีนทางเลือกโดยประชาชนต้องจ่ายเงินเอง

ไม่เห็นด้วย 34.00% 

เห็นด้วย 23.64% 

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 21.90% 

ค่อนข้างเห็นด้วย 20.46%

หัวข้อ 7 ประชาชนจะลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือกที่ต้องจ่ายเงินเองหรือไม่

ไม่สนใจ 37.38% 

สนใจลงทะเบียนจองวัคซีน 32.34% 

ยังไม่ตัดสินใจ 30.28%

สรุปผลการสํารวจ ความมั่นใจของคนไทยต่อการ  ฉีดวัคซีนโควิด-19

“ไม่เชื่อมั่น ไม่น่าจะฉีดได้ตามเป้า ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินฉีดวัคซีนเอง”

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,450 คน สํารวจวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 พบว่า การกําหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ควรดําเนินการโดยเร่งด่วน ร้อยละ 66.87 โดยประชาชนไม่ค่อยมั่นใจต่อการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนของรัฐบาล ร้อยละ 36.36 และคิดว่าการตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ไม่น่าจะสําเร็จ ร้อยละ 57.61 มองว่าปัจจุบันปัญหาการฉีดวัคซีน คือ จํานวนวัคซีนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลายยี่ห้อ ร้อยละ 77.87 ต้องนําเข้าวัคซีนให้มากขึ้น ร้อยละ 78.74 ทั้งนี้ไม่เห็นด้วยกับวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องจ่ายเงิน เอง ร้อยละ 34.00 และไม่สนใจจะจองวัคซีนทางเลือก ร้อยละ 37.38

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 2 พันล้านโดส ขณะที่ไทยฉีดได้สะสม 5.67 ล้านโดส ประมาณ 1.52 ล้านคน หรือ คิดเป็น 2.2% ของประชากรทั้งหมด ถึงแม้จะมีการประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ แต่จากผลการสํารวจ กลับพบว่าประชาชนยังไม่เชื่อมั่นการบริหารจัดการวัคซีนเท่าใดนัก และไม่คิดว่ารัฐบาลจะฉีดวัคซีนได้ตามเป้าที่กําหนดไว้ ด้วย ณ เวลานี้จึงควรแยกเกมการเมืองให้ออกจากชีวิตประชาชน บริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเร่งสร้าง ภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนโดยเร็ว

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

Cr. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด