svasdssvasds

CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมมาใหม่ เห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่า ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมมาใหม่ เห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่า ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

ทำความรู้จัก CIRCULAR MARK ฉลากเขียวมาใหม่ที่บ่งบอกว่า สินค้าชิ้นใดเป็น "ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน" จากโครงการวิจัย "การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย"

ฉลาก CIRCULAR MARK เป็นโครงการวิจัยที่ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ กลุ่ม PPP Plastics ร่วมดำเนินโครงการในชื่อ "การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย" โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ หรือ บพข. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา CIRCULAR MARK เป็นมาตรฐาน และระบบรับรองระดับชาติ ระหว่าง มสท. สมอ. กพร. สอท. และ บพข. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

วิจัยพัฒนา CIRCULAR MARK ข้ามปี เพื่อให้ประเทศไทยมีฉลากเขียว

เพื่อพัฒนาข้อกำหนดและแนวทางการพัฒนาระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน CIRCULAR MARK เป็นครั้งแรกในภูมิภาคและระดับโลก รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ เผยระยะเวลาดำเนินโครงการว่า อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565 และสรุปผลโครงการ ส่งมอบผลการดำเนินโครงการ ทั้งยังจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา CIRCULAR MARK เพื่อเป็นมาตรฐานและระบบรับรองระดับชาติ ระหว่าง มสท. สมอ. กพร. สอท. และ บพข. ในวันเดียวกัน

ส่วนบริษัทที่ต้องการขอฉลาก CIRCULAR MARK สำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อน ซึ่งครอบคลุมประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การเกิดขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มุ่งเป้าไปที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนในระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ

ข้อกำหนดสำหรับการรับรอง CIRCULAR MARK

CIRCULAR MARK พัฒนาครั้งแรกในโลกโดยประเทศไทย ภายใต้ 3 แนวคิด

 • 1) Life cycle thinking
  คำนึงถึงวัฏจักรการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า
 • 2) 12Rs: Circular products
  คำนึงถึงการใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนตามหลัก 12R
  1. Reduce การลดการใช้
  2. Repair การซ่อมแซม
  3. Recondition การปรับปรุง
  4. Reuse การใช้ซ้ำ
  5. Return การส่งคืน
  6. Recover การนำกลับคืนมาใหม่
  7. Recycle การรีไซเคิล
  8. Refill การเติม
  9. Refurbish การปรับปรุงใหม่
  10. Reclamation การเรียกคืน
  11. Redesign การออกแบบใหม่
  12. Remanufacture การผลิตใหม่
 • 3) Resource use efficiency + Value added
  คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

สรุปให้ว่า เห็นฉลาก CIRCULAR MARK บนสินค้าใดๆ แปลว่า?

CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมมาใหม่ เห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่า ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

 • สินค้าชิ้นนั้นผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน
 • สินค้านั้นๆ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะ และลดการปล่อยคาร์บอน
 • 5 กลุ่มอุตสาหกรรมบุกเบิกที่ได้ฉลากนี้ : เกษตร-อาหาร, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์ และแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์
 • มี 376 ผลิตภัณฑ์ จาก 30 บริษัท ที่ได้รับการรับรอง CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของไทย
 • ข้อมูลสินค้า กระบวนการผลิต คำแนะนำการใช้งาน วิธีกำจัดหลังหมดอายุการใช้งาน จะเข้าไปอยู่ใน "ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน" อัตโนมัติ ลูกค้ารู้ คู่ค้าเห็น ต่อไปชาวโลกก็จะรู้

มี 376 ผลิตภัณฑ์ จาก 30 บริษัท ที่ได้รับการรับรอง CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของไทย

ยังมีข้อถกเถียงเรื่อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ สำหรับการขอรับฉลาก CIRCULAR MARK เนื่องจากหลายภาคส่วนต้องการสนับสนุนให้บริษัทในประเทศไทยผลิตหรือสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป้าหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ เพราะหากมีการเก็บค่าใช้จ่าย จำนวนบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อาจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ประโยชน์สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์

30 บริษัท ที่ได้รับการรับรอง CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของไทย

ผู้ประกอบการหรือแบรนด์สามารถใช้ฉลาก CIRCULAR MARK เป็นเครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศได้ ฉลากยังช่วยตอกย้ำว่าบริษัทไทยใส่ใจความยั่งยืน สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน แบรนด์สินค้าก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อีกด้วย

อายุของฉลาก CIRCULAR MARK

 

การรับรอง CIRCULAR MARK ถือเป็นการรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการให้ข้อมูล/คำแนะนำการใช้งาน ตลอดจนมีการรวบรวมและจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน

ทั้งนี้ ฉลาก CIRCULAR MARK มีอายุการรับรอง 3 ปี และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้ารับทราบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจะผ่านการลงทะเบียนอัตโนมัติในระบบฐานข้อมูลต่อไปนี้

related