นายก อบจ.พะเยา เเจงไม่ได้รับหนังสือชี้มูลความผิด

นายก อบจ.พะเยา ชี้แจงมติ ป.ป.ช. ขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารชี้มูลความผิด กรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก