สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ พระสงฆ์ 7 รูป ที่ถูกดำเนินคดีอาญา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จำนวน 7 รูป ที่มีการกระทำทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต