ประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 18

ประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 18 รวบรวมวัฒนธรรมชาวไทยลื้อในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือนำมาแสดง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ ลานเฮินลื้อ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา