“เอไอเอส” มอบรางวัล อสม.ออนไลน์ 4.0 ชูการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแม่นยำ

เอไอเอส เดินหน้าส่งสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดีจิทัล และ นวัตกรรมใหม่ๆช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการประกวดแอปพลิเคชั่น
อสม.ออนไลน์