Breaking ข่าว

เริ่มพรุ่งนี้ (4 ม.ค.) เพิ่มเวลาอบรมทฤษฎี “สอบใบขับขี่” เป็น 5 ชั่วโมง

วันที่ 3 ม.ค. 60 – กรมการขนส่งทางบก เตรียมเพิ่มชั่วโมงการอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง วันพรุ่งนี้ (4 ม.ค.) เป็นวันแรก เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งฯ ได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving / Smart Driver เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถ ให้มีทักษะและความรู้ในการขับรถอย่างปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดสถิติผู้บาดเจ็บ, ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีการปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพิ่มเนื้อหาการอบรมสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ชนิดชั่วคราว รวมถึงกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวแล้ว แต่ใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง

โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที, การขับรถปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง, จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที โดยเริ่มดำเนินการตามหลักสูตรใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 4 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป