เสนอให้ศธ. เร่งสรุปโครงสร้างกระทรวงใหม่ ให้ชัดเจน

14 ส.ค. 2561 เวลา 9:15 น.

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ห่วง การจัดตั้งกระทรวงใหม่ล่าช้า แม้ ครม.จะมีมติเห็นชอบร่าง พรบ.การอุดมศึกษาแล้วก็ตาม พร้อมเสนอทางออกให้ศธ.นำร่าง พรบ.ที่เกี่ยวของอีก 2 ฉบับ เสนอเข้า ครม. ภายในเดือนสิงหาคม

การจัดตั้งกระทรวงใหม่ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ขณะนี้การจัดตั้งกระทรวงใหม่ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” มีความคืบหน้าไปมาก ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำร่าง พรบ.การอุดมศึกษา ที่จัดทำเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งผลการประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ ร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าวแล้ว ถือเป็นความคืบหน้าในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่ง ทปอ.

กระบวนการจัดตั้งกระทรวงใหม่ จะต้องประกอบด้วยร่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พรบ.วิจัยและนวัตกรรม และร่าง พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และยังมีความเห็นต่างกันอยู่ จึงมีความเป็นห่วงว่าการจัดตั้งกระทรวงใหม่จะล่าช้าไปจากกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด คือในช่วงปลายปีนี้

ทปอ. จึงมีข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้นำร่าง พรบ.ที่เหลืออีก 2 ฉบับ นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้ก่อน แล้วค่อยนำมาปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็นที่ยังเห็นต่างกันอยู่ในภายหลัง

ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างและกลยุทธ์ของกระทรวงใหม่ ทปอ. มองว่า ควรให้ความสำคัญกับการวางบทบาท ภาระหน้าที่ ตามโครงสร้างใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ได้ทันที หลังการควบรวมเกิดขึ้นแล้ว โดยต้องเชื่อมโยงกัน ไม่ซํ้าซ้อน และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการพัฒนากำลังคน สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การใช้งานจริง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

มุมมองของ ทปอ. จัดแบ่งโครงสร้างกระทรวง การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เป็น 3 กลุ่มงาน

กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงานสำนักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานให้ทุนวิจัย กำกับดูแลนโยบาย สนับสนุนการทำงาน และการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย กำหนดนโยบายวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต (Foundation of The Future)

กลุ่มงานที่ 2 กลุ่มงานด้านการอุดมศึกษา ทำหน้าที่พัฒนากำลังคน สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่กำหนดไว้ใน ร่าง พรบ. การอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงทั้งในวัยเรียนและวัยทำงาน ปรับกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง โดยทำงานแบบหุ้นส่วนกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยสามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ด้านงานวิจัยและพัฒนา ยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ศักยภาพและสมรรถนะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีผลกระทบและมีคุณค่าต่อประเทศสูงสุด สร้างระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบการทำงานของมหาวิทยาลัยได้

กลุ่มงานที่ 3 กลุ่มงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทในการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ซึ่งต้องบูรณาการตามกรอบที่กำหนดไว้ใน ร่าง พรบ.การวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ และระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาของประเทศ