ข่าว

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา

วันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา ถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประกาศการมีอยู่ของพระพุทธศาสนาขึ้นในโลก การแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เทศนากัณฑ์แรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะซึ้งในรสพระธรรมของบวชเป็นพระภิกษุรูปแรก ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกทั้ง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ประวัติความเป็นมาของ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ย้อนกลับไปเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้เกิดความเบื่อหน่าย และพบว่าการดำรงตนอยู่นั้นไม่มีแก่นสาร จึงเลือกรูปแบบ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง จนค้นพบสัจธรรมแท้จริงที่เรียกว่า อริยสัจ 4 จนนำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเริ่มเผยแพร่หลักธรรมออกสู่สาธารณะ

หลังตรัสรู้ 2 เดือน พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ  ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ โดยพระโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม เข้าใจถ่องแท้บรรลุเป็นโสดาบัน จึงขอให้พระพุทธเจ้าบรรพชาให้ในชื่อ “พระอัญญาโกณฑัญญะ” จนได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแบบของพระพุทธศาสนา

ความหมาย ความสำคัญของ วันอาสาฬหบูชา หมายถึง วันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 (วันขึ้น 15 ค่ำ) เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ที่สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

  • ประกาศพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก
  • วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก ประกอบด้วยหลักธรรมสำคัญ 2 ประการคือ มัชฌิมาปฏิปทา และอริยสัจ 4
  • นักบวชโกณฑัญญะรู้แจ้งดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบันเกิดอริยบุคคลรูปแรกในอริยสงฆ์
  • กำเนิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
  • พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ ครั้งแรก ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

สำหรับกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนที่ดีควรดำรงตนอยู่ในความดี จิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นการทำบาป ร่วมทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล และอย่าลืมสืบทอดประเพณีอันดีงามอย่างการเวียนเทียน และฟังหลักธรรมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือกงล้อพระธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป

 

 

Cr. dhammathai.org