วิกฤตแล้ง! 3 รพ. โคราช จ่อขาดน้ำอีก 2 เดือน

15 ม.ค. 2563 เวลา 4:28 น.

จังหวัดนครราชสีมา เร่งจัดหาน้ำดิบไปเติมบ่อผลิตประปา 3 โรงพยาบาล มีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอีก 2 เดือนข้างหน้า ขณะที่ 8 ตำบล อำเภอโนนสูง ขาดน้ำอย่างหนักต้องผันน้ำลำตะคอง

ภัยแล้ง เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 สถานการณ์น้ำของเขื่อนหลักนครราชสีมาวิกฤตต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า มีหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นเพื่อหาน้ำมาอุปโภค บริโภคได้ และต้องแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค รวม 10 อำเภอ 16 ตำบล 25 หมู่บ้าน

ขณะเดียวกันได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

จังหวัดนครราชสีมา เร่งจัดหาน้ำดิบไปเติมบ่อผลิตประปา 3 โรงพยาบาล มีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอีก 2 เดือนข้างหน้า ขณะที่ 8 ตำบล อำเภอโนนสูง ขาดน้ำอย่างหนักต้องผันน้ำลำตะคอง

จากการตรวจสอบพบว่า มีโรงพยาบาลในพื้นที่ที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวม 3 แห่ง ได้แก่

1.โรงพยาบาลคง คาดว่า จะขาดแคลนน้ำ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดหารถบรรทุกน้ำ นำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง สำหรับล้างภาชนะเครื่องมือแพทย์

2.โรงพยาบาลแก้งสนามนาง คาดว่าจะขาดแคลนน้ำ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 แก้ไขปัญหาโดยประสาน อปท. และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ จัดส่งน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาภายในโรงพยาบาล

3.โรงพยาบาลบัวใหญ่ คาดว่า จะขาดแคลนน้ำ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก้ไขปัญหาโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มอีก 1 บ่อ จากงบกลาง ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณฯ

ทั้งนี้ จากการสำรวจและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ พบว่า มีโรงพยาบาลที่ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจักราช โชคชัย ด่านขุนทด ชุมพวง ขามทะเลสอ หนองบุญมาก เมืองยาง และโรงพยาบาลสีดา

จังหวัดนครราชสีมา เร่งจัดหาน้ำดิบไปเติมบ่อผลิตประปา 3 โรงพยาบาล มีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอีก 2 เดือนข้างหน้า ขณะที่ 8 ตำบล อำเภอโนนสูง ขาดน้ำอย่างหนักต้องผันน้ำลำตะคอง

ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักและต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่อำเภอโนนสูง โดยจังหวัดฯ ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง พิจารณาส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสูง ,ด่านคล้า ,ตำบลใหม่ ,เมืองปราสาท ,ลำคอหงส์ ,มะค่า ,พลสงคราม และตำบลหลุมข้าว พร้อมกับให้อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอำเภอโนนไทย จัดประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ งดเว้นการสูบน้ำในช่วงการส่งน้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด