ข่าว

กระทรวงอุดมฯ ประกาศให้มหาวิทยาลัย-ราชภัฏ หยุดเรียนบรรยายในห้อง เลื่อนรับปริญญา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนและปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ฉบับที่ 3 และการเลื่อนรพิธีประสาทปริญญาบัตร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยระบุว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกับการสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจำนวนผู้ติตเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

(ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม และสร้างความเชื่อมั่นโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ของประเทศ ในการดูแลนิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวง อว. โดยความตกลงร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี ทั้ง 4 ภาคส่วน ได้แก่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กระทรวง อว. จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก ดังนี้

1) หยุดการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ (online) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยให้บริหารจัดการให้สามารถเรียนและปฏิบัติการที่บ้านให้ได้มากทีสุด ทั้งนี้มอบหมายให้อธิการบดีของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

2) สำหรับการฝึกงานทุกรูปแบบ ขอให้พิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน

3) ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพทดแทนการดำเนินการแบบเดิม โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ที่ได้ดำเนินการไปโดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะดำเนินการปรับแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

4) สำหรับภารกิจด้านการบริการประชาชนบริการสาธารณะและการบริหารจัดการตามภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น โรงพยาบาล ให้ดำเนินการได้ โดยมีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับบุคลากร

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พศ. 2563

 

 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

(ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่และยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม และสร้างความเชื่อมั่น โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรมจึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำร่องดำเนินการ

ในการนี้ เพื่อเป็นการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ในเรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต กระทวง อว. จึงขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม