ข่าว

ขอนแก่น ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรก

จากกรณี  พบผู้ป่วยโควิด-19 จ.ขอนแก่น เป็นชาย 1 ใน 11 คน ที่อยู่ในสนามมวยร่วมกับ แมทธิว ดีน 

ล่าสุดวันนี้ 18 มีนาคม 2563 นายแพทย์ สมชายโชติ ปิยะวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ยืนยันว่า จังหวัดขอนแก่น พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 1 ราย ซึ่งเป็นชายจากต่างจังหวัด และเป็นบุคคลที่เดินทางไปดูมวย เวทีในกรุงเทพมหานครหลังจากรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยง จึงได้ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก และขับรถเดินทาง เพื่อขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลเป็นบวก

ขณะเดียวกัน ได้มีการออกประกาศถึงมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า ระบุดังนี้

จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019
(COVID 19) ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยพบว่ามีการติตเชื้ออย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาขนขาวจังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา
2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มขั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๗) มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พศ.๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ขอนแก่น ประกอบมติศณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕ว๓ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มาตรการเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น
ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่งประเทศ ยกเว้นมีเหตุ
จำเป็นสำคัญและเตือนประชาชนไห้งดการดินทางไปประทศซึ่งมีการระบาดต่อเนื่อง หากฝ่าฝืนเป็นความผิด
ตามมาตรา ๓๔(๖) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข้อ ๒ มาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดขอนแก่น
๒๑ ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาต ที่มีคนแออัดเบียดเสียด
– ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสนามมวย สนามกีฬา
สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปิดชั่วคราว ๑๔ วันนับตั้งแต่วันที่ ด๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๓ สำหรับ ผับ สถานบันทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ นวดแผนโบราณ และ
โรงมหรสพ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา ๓๕(๑)มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒.๒ งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานกวดวิชา ทุกแห่ง ฝ้ฝืน
เป็นความผิดตามมาตรา ตสัด)มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปร้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ปรับ
๒.๓ งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ยคน ข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก
ได้แก่ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่น
การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้ย รวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ฝ่ฝืนเป็นความผิดตาม
มาตรา ๓๔(๖) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
๒.๔ ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ ที่มีประซาซุนใช้บริการจำนวนมาก
ได้แก่ ห้างสรพสินด ตลาด สถานที่ราชการและรัฐวิสหกิจ เช่น คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวาง
เจลล้างมือ ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่
ละช่วงเวลา ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา ๓๔(๔)มีโทษจำคุกไม่กิน ๑ ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ
๒.๕ ร้านด ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาด
พื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น
ใช้หน้ากากผ้ การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ ฝ่ฝืนป็นความผิดตามมาตรา ๓๔(๔)มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑
ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น