ข่าว

สพฐ.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ปิดการเรียนการสอน-เลื่อนรับนร.-สอบคัดเลือก ม.1กับ ม.4

สพฐ. ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติตามมติ ครม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ให้โรงเรียนปิด 14 วัน เลื่อนการรับสมัคร-สอบคัดเลือก-มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4 ข้อ คือ

1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563

2. ให้สถานศึกษา จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน

4. ให้เลื่อนการรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 เลื่อนไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป