ข่าว

จุฬาราชมนตรี ออกประกาศ งดละหมาดวันศุกร์-กิจกรรมรวมกลุ่ม ให้ละหมาดที่บ้าน

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ลุกลามไปในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ประกาศดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค นั้น

ในการนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณาตามเจตนารมณ์สำคัญของบทบัญญัติศาสนาอิสลามเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศให้พี่น้องมุสลิมได้พึงตระหนักและปฏิบัติตามเพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)