ข่าว

บทสวดรัตนสูตร คาถา สวดมนต์ไล่โควิด ขจัดโรคภัย สืบทอดจากสมัยพุทธกาล

บทสวดรัตนสูตร คาถา สวดมนต์ไล่โควิด ขจัดโรคภัย สืบทอดจากสมัยพุทธกาล โดยมีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าประทานแก่ พระอานนท์ นำสวดแก่ชาวเมืองเวสาลี ที่กำลังเผชิญโรคระบาด อดอยาก จนรอดพ้นได้อย่างอัศจรรย์

ไอเดีย สวดมนต์ไล่โควิด ด้วยคาถา บทสวดรัตนสูตร เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน รณรงค์ให้ทุกวัดเริ่มสวดตั้งแต่ 20 มี.ค. หลังทำวัตรเย็น และจะสวดมนต์ใหญ่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศอีกครั้งในวันที่ 25 มี.ค. 63

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสวดมนต์ไล่โควิด 19 ขอนำเสนอ บทสวดรัตนสูตร คาถาโบราณไล่ทุกข์ภัย โรดระบาด เพื่อเป็นองค์ประกอบในการฝึกฝน ท่องจำ โดยเริ่มจาก “ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วยคาถาเจริญภาวนาบนพื้นฐานการตั้งจิตปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากประเทศของเรา”

 

บทสวดรัตนสูตร คาถาไล่โควิด

(ตั้งนะโมฯ 3 จบก่อนเริ่มบทสวด)

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ

 

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ พุเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุฯ

 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา

จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ

โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ

คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา

นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

 

Cr. thanaprom 45 แผ่บุญเป็นกุศล