ข่าว

คิกออฟ!! อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ผนึกกำลังหนุนแพทย์สู้ภัยโควิด19 ปกป้องประชาชน

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลังเครือข่ายภาคี ประกาศโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” ภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า สู้ภัย COVID-19 ปกป้องประชาชน

วันนี้ (20 มี.ค.) ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และแพทยสภา และพญ.เจรียง จันทรโกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8)

แถลงถึงความร่วมมือโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และภาคเอกชน เพื่อร่วมภารกิจหลักในการนำเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ รับผิดชอบในภารกิจนี้ สำหรับอีก 9 ภารกิจ ประกอบด้วย คือ

1.การจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากการติดเชื่อไวรัส COVID-19 รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย

2. จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

3. การจัดหา/จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับประชน

4. การจัดหาแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์เจล / ยารักษา / และสารเคมีฆ่าเชื้อโรคให้โรงพยาบาล มีใช้อย่างเพียงพอ

5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น PPE (Personal Preventive Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยได้รับมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด จากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (Respirator)

นอกจาก ภารกิจด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังได้ทำภารกิจด้านการสร้างขวัญกำลังใจและด้านข้อมูลข่าว คือ

7. การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก แอ๊ด คาราบาว แต่งบทเพลง และขับร้องเพลง “รวมใจไทยข้ามโควิท-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันให้แก่ประชาชน

8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากนายประภาส ชลศรานนท์ Workpoint ในการสร้างสรรค์เวปไซต์ เช็คสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก แบบ Real time เป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

9. การเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษา หากเกิดเหตุเร่งด่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการดำเนินการทั้ง 9 ภารกิจข้างต้น ทีมโครงการฯ จะระดมสรรพกำลังสนับสนุนจากเครือข่ายภาคี ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์ รวมทั้งการจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่าย อย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และทางโครงการยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญและยิ่งใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ด้วย