ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ขั้นตอนรับสิทธิ ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง

23 มี.ค. 2563 เวลา 3:03 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม จากพิษโควิด 19 ขั้นตอนรับสิทธิ ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง รวมถึงเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง ซึ่งจะได้รับเงินเงินชดเชยคิดเป็น 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

แฟเพจ ไทยคู่ฟ้า สื่อสารรัฐบาลไทย เผยแพร่ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งมีใจความสำคัญระบุว่า "ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

 

วิธี ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม empui.doe.go.th 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เงื่อนไข ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ลงทะเบียนที่นี่ >>> https://empui.doe.go.th