ข่าว

“กรมศุลกากร” ยกเว้นอากรขาเข้า ของบริจาคช่วยโควิด 19

กรมศุลกากร ให้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อาทิ ชุดป้องกัน PPE ชุดตรวจหาเชื้อ หน้ากากอนามัย เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น

กรมศุลกากรปรับลดขั้นตอนการพิจารณาให้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอยกเว้นอากรของตามประเภท 11 ของภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ที่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลได้รับบริจาค

สำหรับช่วงระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-2 เม.ย.63 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการพิจารณาอนุมัติยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคไปแล้วจำนวน 9 ครั้งอาทิ ชุดป้องกัน PPE ชุดตรวจหาเชื้อ หน้ากากอนามัย เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น โดยหน่วยงานผู้บริจาคได้แก่ Alibaba Foundation บริษัท เอเพกซ์ เอคควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ Mammoth Foundation มูลนิธินานาชาติเทมาเส็กของสิงคโปร์ บริษัท Forward Medi จำกัดร่วมกับหุ้นส่วนไทย-บริษัท Kilimi Holding จำกัด บริษัท ไทยอีวี จำกัด และบริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำมาบริจาคให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลต่างๆอาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก และสภากาชาดไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนบริการกลาง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 02-134-1246 หรือสายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000,02-667-7000 ต่อ 205844-8 หรือ website: ccc.customs.go.th