ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดบุคคล นามสกุลดัง “ณ ป้อมเพ็ชร์” จากล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปลดบุคคล นามสกุลดัง “ณ ป้อมเพ็ชร์” จากล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย ระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ว่าศาลล้มละลายกลางได้ พิพากษาให้ นางกัลยาณี ณ ป้อมเพ็ชร หรือ ณ ป้อมเพ็ชร์ จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น

ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้ บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางกัลยาณี ณ ป้อมเพ็ชร หรือ ณ ป้อมเพ็ชร์ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านฉบับเต็ม>>>