เยียวยาเกษตรกร เช็ก ตรวจสอบสถานะ ผลลงทะเบียน เริ่มจ่ายเงินแล้ววันนี้

15 พ.ค. 2563 เวลา 3:28 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เยียวยาเกษตรกร เช็ก ตรวจสอบสถานะ ผลลงทะเบียนเงิน 5,000 เริ่มโอนเข้าบัญชีแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com รวมถึงข้อมูลการโอนเงินบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ระบุว่าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสำหรับตรวจสอบ เยียวยาเกษตรกร รายชื่อและข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นของรัฐเช่น จากการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ โปรดเตรียมข้อมูล

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ธ.ก.ส. จะมีระบบตรวจทานซ้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะต้องคืนเงินภายใน 90 วัน เป็นไปตามข้อตกลงในการลงทะเบียน และจะมีขั้นตอนตามกฎหมาย ในการดำเนินการ

 

ตรวจสอบสถานะ ผลลงทะเบียนเงิน เยียวยาเกษตรกร