ข่าว

วิธียื่น อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร สำหรับผู้ไม่ผ่านรับสิทธิ์ covid19.moac.go.th

วิธียื่น อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ covid19.moac.go.th สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านรับสิทธิ์ ระบบตอบคำถามข้อสงสัยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ขั้นตอนลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือโควิด 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาทต่อครัวเรือน สามารถยื่นคำร้องผ่าน covid19.moac.go.th สำหรับผู้ไม่ผ่านการรับสิทธิ์ก่อนหน้านี้ โดยต้องไม่เป็นผู้ลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่น อาทิ เราไม่ทิ้งกัน เป็นต้น

เยียวยาเกษตรกร ไม่อยากพลาดอ่านให้จบรับ 15,000 แน่นอน

ธ.ก.ส.เร่งให้เกษตรกรกว่า 4 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชีรับเงินเยียวยาที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

เยียวยาเกษตรกร เตือนเช็คสิทธิ์ด่วนหลังโอนเงินให้ 1.5 แสนรายไม่สำเร็จ

อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ต้องไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคต่างๆ  ดังนี้

• สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

• สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

• สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

• สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

• เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

• สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

• การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

• สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ

 

 

>>> ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร