Breaking News ข่าว

ชาวสวนยาง แนะ! ทางแก้ราคายางตกต่ำ

วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ แกนนำเกษตรกรสวนยาง นำโดยคุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยจะยื่นหนังสือเรียกร้องต่อประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญํติแห่งชาติ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ หลังจากผ่านมาแล้ว 3สัปดาห์ที่มาเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี แต่ราคาน้ำยางสดยังคงลดลงต่อเนื่องขณะนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 38 บาท 

ทีมข่าวสปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร (ชมคลิป)