เก็บค่าจอดรถทั่วกรุงฯ เริ่มชั่วโมงละ 20

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพฯ จัดเก็บค่าจอดรถยนต์ บนถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร มีอัตราถูกสุดชั่วโมงแรก 5 บาทถึง 50 บาท พบข้อมูลที่ผ่านมา กทม.สามารถเก็บค่าที่จอดได้เพียง 15 ล้านบาทเท่านั้น

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์ และ อัตราค่าธรรมเนียมยานยนต์ ซึ่งลงนามโดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และมีผลในวันนี้ (27 ก.ย.)

ซึ่งกำหนดที่จอดยานยนต์ ในช่วงนอกเวลาห้ามจอดรถ ในถนนสายต่างๆ รวม 66 ถนน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ในถนนสายต่างๆ คือ

รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท

รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท

รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท

รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท

รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท

รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท

โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็นชั่วโมง พร้อมยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์บริเวณเขตทางถนนราชดำริ สำหรับยานยนต์ทุกประเภท เฉพาะช่วงเวลา 04.00 – 08.00 น. ของทุกวัน

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ของกทม.นั้น เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ซึ่งเป็นกฎหมายเก่า และไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ที่ กทม.สามารถจัดเก็บได้เพียงปีละกว่า 15 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยจึงมีการแก้ไขกฎหมาย ให้ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติ กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เอง แทนของเดิมที่ต้องจัดเก็บตามกฎกระทรวง ในอัตราเท่ากันทุกพื้นที่

นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังให้อำนาจท้องถิ่นสามารถมอบหมายเอกชนเข้ามาดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทนได้ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่