รองผู้ว่าฯ กทม. นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

16 ก.ค. 2562 เวลา 2:02 น.

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำพุทธศานิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ที่หน้าหน้าศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนครฯ โดยภายในงาน มีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงาน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กิจกรรมที่ทาง กรุงเทพมหานครจัดขึ้น มีทั้งงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 ก.ค. 62 โดยภายในงานทีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค. 62 เวลา 14.00 – 15.00 น. ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 "กัณฑ์นครกัณฑ์" ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของการเทศน์มหาชาติ และในเช้าวันนี้จะพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำพุทธศานิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ประการแรก เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 โดยมีใจความสําคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ประการที่สอง เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และประการสุดท้าย เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและน้อมนําหลักธรรม มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำพุทธศานิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข รวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำพุทธศานิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานนำพุทธศานิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา