กรุงเทพมหานคร ข่าว

มทร.พระนคร พบ น.ศ.บริหารฯ ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 20 มี.ค. 63 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ออกประกาศ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 1 โดยระบุว่า เนื่องด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจโดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมควบคุมโรค ได้รับนักศึกษาดังกล่าวเพื่อดูแล และติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 63 –2 เม.ย. 63 รวมถึงให้มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทั้งภายในภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 100 เปอร์เซ็นต์ทุกศูนย์ ขณะเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์และทำงานจากบ้าน (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ กำกับดูแล และติดตาม แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อให้บุคลากรทุกคนด้วย