กรุงเทพมหานคร

7 กลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เช็คเลยเราได้สิทธิ์ไหม

วันนี้ (18 พ.ค. 63)  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีผู้เชี่ยวชาญเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดช่วงฤดูฝนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงมีแนวทางตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลสังกัด กทม.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในทุกศูนย์บริการสาธารณสุข (ARI Clinic) คัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมด ไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารของสถานพยาบาล เพื่อลดการแพร่เชื้อทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคที่มากับฤดูฝน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น สำนักการแพทย์ กทม. ยังได้จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ นำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนควบคุมป้องกันโรค จัดทำแนวทางการควบคุมและรักษาไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ชัดเจน รวมถึงตรวจคัดกรองแยกประเภทกลุ่มโรคตามอาการ นำไปสู่การการตรวจค้นพบโรคและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเตรียมพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ เช่น อ่างล้างมือ น้ำ สบู่หรือเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

 

 

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ