เพชรบูรณ์ “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

5 ก.ค. 2019 เวลา 14:46 น.

เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ถูกบรรจุขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบ พบเป็นสถาปัตยกรรมในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คณะกรรมการมรดกโลกเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกรวม 35 แห่ง แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 28 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง และเป็นแบบผสมทั้งสองประเภทอีก 2 แห่ง โดยผลการพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการ เมืองโบราณศรีเทพ แห่งนี้ ถูกบรรจุขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อ ของศูนย์มรดกโลกแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของยูเนสโก ขั้นตอนต่อจากนี้ จะต้องรอการรับรองจากรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 21 ประเทศ ที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในวันนี้ (5 ก.ค.) สืบเนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ชื่อเรียก“ศรีเทพ” นั้น เป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ.2447

ด้าน กระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้สำรวจขุดค้นทางโบราณคดี โดยกรมศิลปากร พบว่า มีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดีที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี

ส่วนพื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กว่า ๘๐๐ ปี ในเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ ลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรง หรือปัญหาภัยแล้ง ช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่