ข่าว ข่าวภาคกลาง

ม.มหิดล ออกประกาศ ระงับการเรียนการสอนหลัง นศ.ติดโควิด-19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาหยุดการเรียนการสอน 14-22 มี.ค. หลัง นศ.ติดโควิด-19 ระงับการเรียนการสอนในวิทยาเขตศาลายา ระหว่างรอผลคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิด 16-20 มี.ค.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 63 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ออก คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการระงับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) ระบุว่า

ตามที่ได้มีคำแถลงของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อแจ้งส่วนงานเป็นการภายในถึงผลการตรวจสอบ การคัดกรองนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการและได้รับการยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการ ตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปิดพื้นที่การบริการ ห้องเรียน รวมถึงสถานที่ที่นักศึกษาเข้าไปใช้ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกำจัดเชื้อ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 14-15 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการหยุดการเรียนการสอน กิจกรรมและ การให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 14-22 มี.ค. 2563 รวมถึงศูนย์ออกกำลังกาย SS Sports Center และสระว่ายน้ำสิริมงคล เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้ การจัดการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาจะมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์หรือดำเนินการเรียนการสอนเพิ่มเติมในภายหลัง

2. จากการสอบสวนทางระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนหรือบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการยืนยัน และครอบครัว เพื่อให้มาตรวจคัดกรองโดยวิธี Nasopharyngeal Swab และ RT-PCR โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนภายในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2563 และจะรายงานผลภายในวันอังคารที่ 17 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการแจ้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาให้สังเกตดูอาการอยู่ที่บ้าน (self-quarantine at home) ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2563 (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดลขอประกาศระงับการเรียนการสอนในวิทยาเขตศาลายา ระหว่างการทำการตรวจและรอผลคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ สำหรับส่วนงานที่มีความพร้อม ให้ส่วนงานดำเนินการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ สำหรับส่วนงานที่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ให้แจ้งนักศึกษาถึงการปรับตารางการเรียนการสอนและการสอนชดเชยต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน (work from home)

3. มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนภายนอกสามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ MU Hotline (โทร. 088 8747385) และ Facebook ของกองกิจการนักศึกษา และ Line Official (@mahidoluniversity) ของงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งความคืบหน้ารวมถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาต่อไป และขอให้หัวหน้าส่วนงาน นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามสถานการณ์และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน