ข่าว

ป่วนเศรษฐกิจ!! ปล่อยข่าว “ขายไข่” ต้องมี “ใบอนุญาต”

ปศุศาสตร์ นิวส์ แพร่ข่าวในเว็บไซต์ http://pasusart.com ทำเอาชาวบ้าน พ่อค้าแม่ขายในตลาดสด ร้านขายของชำ ตกใจกันยกใหญ่ เพราะมีการแชร์ข่าวต่อว่า ต่อไปจะ “ขายไข่ต้องมีใบอนุญาต” ทำให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ต้องชี้แจงว่า การมีใบอนุญาตยันใช้บังคับเฉพาะผู้ค้าคนกลาง(ล้งรายใหญ่) ผู้ผลิตรายใหญ่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด

รายละเอียดเรื่องนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงการณ์ว่า  ตามที่มีประเด็น ข่าวสารที่มีการส่งต่อและวิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อความที่มีการส่งต่อนั้นระบุว่า “ขายไข่ ต้องมี ใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตมีโทษทั้งจําทั้งปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ทําให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยและ กังขาต่อประเด็นการค้าไข่และเกิดความเข้าใจผิดต่อการขอใบอนุญาตค้าซากโดยมีประเด็นชี้แจง ดังนี้

ที่มาของการขอใบอนุญาตค้าไข่นั้น มีเจตนาหลักเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์สู่คน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ทําให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา ได้ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพจากฟาร์มไปถึงมือผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งนับตั้งแต่ พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียม ระบบงาน อนุบัญญัติ ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและไม่ทํา ให้เกิดภาระและความเดือดร้อนต่อเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันการออกใบอนุญาตค้าไข่ของกรมปศุสัตว์นั้น ได้พิจารณาดําเนินการบังคับใช้ในผู้ค้า คนกลางรายใหญ่ หรือ ล้งไข่ ซึ่งรวบรวมไข่ออกมาจากฟาร์มโดยตรงเพื่อจําหน่าย โดยกําหนดเป็นข้อบังคับว่า ต้องมีใบอนุญาตค้าไข่มาประกอบการพิจารณาในการขอรับบริการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ สําหรับในส่วนของ ผู้ค้ารายย่อย อาทิเช่นร้านขายของชํา ร้านค้าแผงลอยหรือตามตลาดนัด กรมปศุสัตว์ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์ ว่าการค้าลักษณะใดจําเป็นต้องขอใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อนําไป กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีขั้นตอนการ สร้างความรับรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนก่อนนําไปปฏิบัติ ดังนั้น ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อ โดยระบุว่า “ขายไข่ ต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตมีโทษทั้งจําทั้งปรับ” นั้น ยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนผู้ค้ารายย่อยเกิตกระแสความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้ประกอบการรายใดมีความสงสัยหรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะสามารถ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 5013473 -5 ต่อ 106 และสามารถแจ้งข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ที่แอปพลิเคชั่น DLD4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือทางเฟสบุ๊กปศุสัตว์ ก้าวหน้า (www.facebook.com/livestocknews)

“ขายไข่ต้องมีใบอนุญาต เป็นข่าวเท็จ ที่ปล่อยกันทางออนไลน์ อย่าเพิ่งตกใจ …ซึ่งกฎหมายให้มีใบอนุญาตจริง แต่ทำเฉพาะจำเป็นเฉพาะรายใหญ่ หรือล้งไข่ใหญ่ๆ รายย่อยไม่เป็นความจริง สำหรับผู้ค้ารายย่อย บรรดาร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด แผงลอย ร้านชำ  ไม่ต้องตกใจ ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์คุมรายย่อยดังกล่าว”