Spring News

สรงน้ำพระสงกรานต์ที่บ้าน บทสวด เวลา เผยขั้นตอน วิธีการ เพื่อสิริมงคล

13 เม.ย. 2564 เวลา 6:40 น. 22

พิธีสรงน้ําพระสงกรานต์ที่บ้าน บทสวด เผยขั้นตอน วิธีการ เริ่มเวลาไหน กี่โมง เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือเป็นกิจกรรมวันปีใหม่ไทยปี 2564 ที่ควรปฏิบัติร่วมกันในครอบครัว และช่วยลดการติดเชื้อโควิดอีกด้วย

สรงน้ำพระสงกรานต์ที่บ้าน บทสวด เวลา เผยขั้นตอน วิธีการ เพื่อสิริมงคล

สำหรับกิจกรรมการ สรงน้ําพระสงกรานต์ที่บ้าน ให้ยึดเวลาตามสะดวก จะกี่โมงก็ได้ แต่หากเป็นช่วงเช้าจะนอกจากจะไม่ร้อนยังถือเป็นการเริ่มวันใหม่ในปีใหม่ไทยที่มีความเป็นสิริมงคลที่สุด

สรงน้ำพระสงกรานต์ที่บ้าน บทสวด เวลา เผยขั้นตอน วิธีการ เพื่อสิริมงคล

อุปกรณ์ สรงน้ําพระสงกรานต์ที่บ้าน

1. โต๊ะหรือแท่นวางพระพุทธรูป

2. ฟองน้ำ หรือผ้า ใช้ทำความสะอาดพระพุทธรูป

3. ถาดรองน้ำ พาน ขันใบใหญ่/เล็ก และภาชนะใส่น้ำ

4. เครื่องหอมลอยน้ำ อาทิ น้ำอบ, ดอกมะลิ, ดอกกุหลาบ ฯลฯ

 

ขั้นตอนสรงน้ําพระสงกรานต์ที่บ้าน

- เริ่มแรกสวดขอขมาเพื่อขออนุญาตนำพระพุทธรูปมาเช็ดทำความสะอาด โดยให้ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยบทสวด "ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต" 

กายกรรม 3, วจีกรรม 4, มโนกรรม 3, ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด จากนั้นทำตามขั้นตอนนี้

1. นำฟองน้ำ ผ้า เช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูป พระเครื่อง หรือวัตถุมงคลอย่างเบามือ 

2. ทำความสะอาดแท่น/ชั้นวางวางพระพุทธรูปให้สะอาด

3. อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานชั่วคราวบนโต๊ะที่เตรียมไว้ อาจเป็นกลางบ้าน หรือที่โล่งภายในบ้าน

4. ประดับโต๊ะให้สวยงาม จัดวางภาชนะสรงน้ำพระ โรยเครื่องหอม เตรียมสถานที่ให้พร้อม

5. เชิญคนในบ้านมาสรงน้ำพระสงกรานต์พร้อมกัน

สรงน้ำพระสงกรานต์ที่บ้าน บทสวด เวลา เผยขั้นตอน วิธีการ เพื่อสิริมงคล

บทสวดสรงน้ำพระสงกรานต์ที่บ้าน 

กล่าวอาราธนา "อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะอุตุ

กาละสัมปัตโต อิจฉามะ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุง

สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะ"

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส เวลานี้เป็นหน้าร้อน ผองข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำด้วยความเคารพยิ่ง เพื่อความผาสุกของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ก่อนสรงน้ำพระ ให้เริ่มด้วยการตั้งนะโม 3 จบ และ กล่าวคำอธิษฐานสรงน้ำพระ ดังนี้

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

แปล : เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

สรงน้ำพระสงกรานต์ที่บ้าน บทสวด เวลา เผยขั้นตอน วิธีการ เพื่อสิริมงคล

เมื่อเสร็จแล้วทุกคนในครอบครัวจึงเริ่มตักน้ำสรงพระพุทธรูปจนครบถ้วนจากนั้นจึงนำพระพุทธรูปกลับสู่โต๊ะหมู่บูชาถือเป็นอันจบพิธีสรงน้ําพระสงกรานต์ที่บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด