svasdssvasds

หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท.

หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท.

พลังงานทดแทนเป็นเรื่องเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถานการณ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการจัดการพลังงานให้กับชุมชน เป็นอีกภารกิจของบริษัทพลังงานแห่งชาติอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระดับชุมชน

หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท. ปตท. จึงได้พัฒนาหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักพัฒนาอิสระ สื่อมวลชนท้องถิ่น และเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน โดยการควบคุมดูแลจากกลุ่มนักวิชาการ ผู้ชำนาญการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการจัดการพลังงานให้กับชุมชน ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาโครงงานพลังงานชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงาน ให้ชุมชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับภาคการเกษตร ให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท. หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท. ตัวอย่างโครงงานที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา เช่น โครงงาน “หมูรักษ์โลก ตอนน้ำหอมหมู @ บ้านขุนอินทร์” ที่ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และแนวทางจากหลักสูตรไปพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ซึ่งช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นและน้ำเสีย  ลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มให้ชุมชน 157,000 บาทต่อปี และสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตและกากตะกอนแปรรูปกว่า896,600 บาทต่อปี เป็นต้น   

หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท. การอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน (พพช.) นั้นได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 มีผู้ผ่านการอบรม 389 คน และเกิดโครงงานเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานชุมชนแล้ว 73 โครงงาน  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้นำองค์ความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และในปี 2565 นี้ ปตท. ได้จัดอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนเป็นรุ่นที่ 8  โดยมีขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 58 คน หลักสูตรการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง ภาคกลาง และการจัดทำโครงงานเชิงปฏิบัติการ ได้มีพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  

หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท. โครงงานหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนรุ่นที่ 8 ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 ทีมจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

1.ทีมบึงหญ้า พื้นที่ ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์  โครงงานโซล่าเซลล์เคลื่อนที่เพื่อการเกษตรกลุ่มบึงหญ้า

2.ทีมกำแพงแสน พื้นที่ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  โครงงาน การผลิตถ่านจากวัสดุเหลือ ใช้ในภาคการเกษตรและการจักสาน โดยเตาเผาประสิทธิภาพสูง

3.ทีมภูฮ่อม พื้นที่ ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน  โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงเพื่อ การเกษตร

4.ทีมนางนวล  พื้นที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง  โครงงานโซล่า เซลลรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. ทีมบูรพา พื้นที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง โครงงาน Smart Energy สวนผักรักษ์โลก

6. ทีมวังไผ่สูง พื้นที่ กศน. อำเภอเมืองปราจีนบุรี  โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

7. ทีมสังฆจาย พื้นที่ ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม  โครงงานเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หลักสูตรหาพลังงานทดแทน สร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานระดับชุมชน โดย ปตท.

8. ทีมน้ำพอง พื้นที่ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โครงโรงเรือนตากแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

9. ทีมอู่ทอง พื้นที่ ต.หนองน้ำใส  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา โครงงานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

10. ทีมลานกระบือ  พื้นที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จ.นครศรีธรรมราช โครงงานระบบโซลาเซลล์ และระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (IoT)

11. ทีมฝาง พื้นที่ ต. .ควนกรด อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช โครงงานเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนและภาค เกษตรกรรม

12. ทีมหนองผักชี พื้นที่ ต.ทุ่งสัง  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  โครงงานระบบโซลาเซลล์สำหรับการเพาะปลูกแตงโมในโรงเรือนอัจฉริยะ

หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน เป็นกลไกหนึ่งที่ ปตท. ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านพลังงานชุมชนโดยการมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนการบริหารจัดการด้านพลังงานชุมชนเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึงโครงงานที่ทุกคนได้จัดทำขึ้นไปต่อยอดเพื่อสร้างรูปธรรมในพื้นที่ชุมชนต่อไป