svasdssvasds

ธนาคารกรุงไทยรีแบรนด์สู่ Sustainable Banking พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทยรีแบรนด์สู่ Sustainable Banking พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทยรีแบรนด์ Sustainable Banking กับการนำร่องด้านการใช้นวัติกรรมทางการเงินสนับสนุนโครงการที่สร้างประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยกระดับให้ชุมชนเกาะเต่าเป็นกรณีศึกษา ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทยรีแบรนด์สู่ Sustainable Banking พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทยรีแบรนด์สู่ธนาคารแห่งความยั่งยืนกับก้าวแรกในการเสริมแกร่งชุมชนเกาะเต่าเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยธนาคารผนึกกำลังร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางการเงินกับชุมชน ต่อยอดกิจกรรมวางซั้งปลา และจัดหาทุ่นไข่ปลาและอุปกรณ์เก็บขยะ เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มความปลอดภัย ให้ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า เกิดขึ้นจากการระดมทุนสาธารณะ ในรูปแบบ Crowdfunding เมื่อปี 2020 ด้วยการรับบริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation ของธนาคาร เพื่อนำไปจ้างคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก เก็บขยะในทะเลในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตั้งเป้าระดมทุน 1.94 ล้านบาท โดยระดมทุนได้ 2.75 ล้านบาท  สำหรับเงินบริจาคส่วนที่เหลือ ถูกนำไปต่อยอดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกาะเต่าอีกหลายโครงการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ธนาคารกรุงไทยรีแบรนด์สู่ Sustainable Banking พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทย UNDP ประเทศไทย และ มูลนิธิรักษ์ไทย ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมต่อยอด โครงการ #UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

นางสาวนวลศิริ ไวทยานุวัตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ผลสำเร็จจากโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่าเมื่อปี 2021 นอกจากทำให้ธนาคารได้รับรางวัลระดับสากลประเภท Great Practice ในเวที Global Corporate Sustainability Awards: GCSA 2021 จากไต้หวันแล้ว โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องด้านการใช้นวัติกรรมทางการเงินสนับสนุนโครงการที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และการยกระดับให้ชุมชนเกาะเต่าเป็นกรณีศึกษา ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอกย้ำถึงการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น ธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Banking) สร้างความเติบโตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย UNDP ประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย และหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายพื้นฐานของธนาคารในการส่งเสริมการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงิน ที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่งสนองความต้องการในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมแรกของธนาคารหลังจากได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่ปีที่ 56 ควบคู่กับการรีแบรนดิ้งธนาคารสู่ "ธนาคารแห่งความยั่งยืน" (Sustainable Banking) ซึ่งในปีนี้ธนาคารมีแผนจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมแกร่งให้ชุมชนต่างๆ สามารถสร้างรายได้ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน