Spring News

นวัตกรรม PCR คืนคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว ช่วยลดขยะและก๊าซเรือนกระจก

22 มิ.ย. 2565 เวลา 7:40 น. 250

ด้วยกระแสรักษ์โลกที่มาแรง ทำให้ผู้คนหันมาใช้สินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันมากขึ้น ความต้องการใช้พลาสติกรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น จึงมีการคั ดแยกพลาสติกที่ใช้แล้วมากขึ้น และนำไปสู่ และนวัตกรรม PCR ที่เม็ดพลาสตริกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง

นวัตกรรม PCR คืนคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว ช่วยลดขยะและก๊าซเรือนกระจก จากผลสำรวจของ Kantar ปี 2021 พบว่า 47 % ของผู้บริโภคสายรักษ์โลก (Eco-Actives) เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และ 44 % เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ด้วยความต้องการใช้พลาสติกรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การคัดแยกพลาสติกใช้แล้วที่ต้นทาง เพื่อนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (Post-consumer Recycled Resins หรือ PCR) ที่ปลายทางเป็นเรื่องสำคัญ  

ลดขยะพลาสติก ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิล

GC องค์กรที่นำหลัก ESG และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจยั่งยืน มีการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบลูป ตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และร่วมกับพันธมิตรตั้งจุดรับพลาสติกสะอาด (Youเทิร์น Drop Point) เพื่อส่งเสริมให้มีคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพราะหากมีจุดเริ่มต้นที่ดี ปลายทางจะดีเช่นกัน

การลดขยะพลาสติก ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าโรงงานรีไซเคิล โดยใช้นวัตกรรมการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็น PCR ที่สามารถนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลชนิดต่างๆ ช่วยคืนคุณค่าของพลาสติกให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยยังคงคุณภาพเดิมของพลาสติกไว้อย่างครบถ้วน ไม่มีกลิ่นและใช้งานได้ดี ไม่แตกต่างจากเดิม  

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

นวัตกรรม PCR คืนคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว ช่วยลดขยะและก๊าซเรือนกระจก คุณค่าของพลาสติกที่เพิ่มได้ด้วยการจัดการที่ดี

โรงงานรีไซเคิลของ GC และพันธมิตร มีชื่อว่าบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากยุโรปมาตรฐานแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สามารถผลิต PCR ที่มีคุณภาพสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Grade) ได้อย่างปลอดภัย โดย ENVICCO  นับเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตแบบบูรณาการครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นวัตกรรม PCR คืนคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว ช่วยลดขยะและก๊าซเรือนกระจก โรงงานรีไซเคิลแห่งนี้สามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้สูงถึง 45,000 ตันต่อปี แบ่งเป็น พลาสติกชนิด rPET (เช่น พลาสติกสำหรับผลิตขวดใส) 30,000 ตันต่อปี และชนิด rHDPE ( เช่น พลาสติกสำหรับผลิตขวดขุ่น) 15,000 ตันต่อปี

ด้วยศักยภาพการรีไซเคิล นอกจากจะคืนคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ยังช่วยคืนคุณค่าให้สังคมไทย เพราะวัตถุดิบการผลิต 100 % นั้น มาจากพลาสติกใช้แล้วในประเทศ จึงช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ 60,000 ตัน/ปี

อีกทั้งยังคืนคุณค่าให้สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ 8.32 ล้านต้น หรือการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่

การคืนคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว หากมีการจัดการและกระบวนการผลิตที่ดี นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ดีแล้ว ยังช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องดีไปพร้อมๆ กันด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด