svasdssvasds

จีนสั่งห้าม ‘กีดกันการจ้างงาน’ ผู้หายป่วยจากโควิด-19

จีนสั่งห้าม ‘กีดกันการจ้างงาน’ ผู้หายป่วยจากโควิด-19

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมของจีน ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน เผยแพร่จดหมายเวียนว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานต่อพนักงานหรือผู้หางานที่มีประวัติป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Cr. xinhuathai จดหมายเวียนห้ามนายจ้างและหน่วยงานบริการทรัพยากรมนุษย์ปฏิเสธการรับสมัครผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเคยมีผลตรวจโรคเป็นบวกโดยเด็ดขาด ทั้งระบุการห้ามเลือกปฏิบัติต่ออดีตผู้ป่วยเมื่อพวกเขาอยู่ระหว่างขั้นตอนการปฐมนิเทศหรือในที่ทำงาน รวมถึงห้ามนายจ้างทำการเลิกจ้างผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 อย่างผิดกฎหมาย

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

เพื่อปกป้องสิทธิการจ้างงานอันเท่าเทียมของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 จดหมายเวียนระบุว่าองค์กรหรือบุคคลไม่ควรสอบถามถึงผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกอย่างผิดกฎหมาย เว้นแต่เป็นไปตามความต้องการของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด

จดหมายเวียนยังห้ามนายจ้างเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครงานซึ่งเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่เคยมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก ทั้งกระตุ้นการเสริมสร้างแนวทางและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้บทลงโทษต่อผู้ละเมิดโดยอยู่บนพื้นฐานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Cr. www.xinhuathai.com