svasdssvasds

ความผิด และ อัตราโทษ ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ แบบเข้าใจง่าย

ความผิด และ อัตราโทษ ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ แบบเข้าใจง่าย

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศถึง ความผิด และ อัตราโทษ ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ระหว่างการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Business Conduct) กับ การกระทำอันไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices) มีอัตราโทษต่างกันอย่างไร เรารวบรวมและนำมาสรุปสั้นๆแบบเข้าใจง่าย

CR.สำนักงาน ก.ล.ต.

การไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Business Conduct)

ยกตัวอย่างเช่น ความบกพร่องของระบบงาน , การไม่ปฎิบัติตาม Trading Rules , การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า , การส่งงบล่าช้า 

จะมีความผิดและอัตราโทษดังนี้ ปรับไม่เกิน 300,000 บาท , และปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 67)

การกระทำอันไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices)

ยกตัวอย่างเช่น บอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรอง ข้อความอันเป็นเท็จ (มาตรา 40)

วิเคราะห์ คาดการณ์ โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน อันก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ (มาตรา 41)

ซื้อขายโทเคนดิจิทัล โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน (มาตรา 42)

ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตัดหน้า (มาตรา 45)

สร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 46)

จะมีความผิดและอัตราโทษดังนี้

ค่าปรับทางแพ่ง*

กรณีได้ผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ กำหนดค่าปรับทางแพ่งไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท 

กรณีไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ได้ กำหนดค่าปรับทางแพ่งตั้งแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท

ชดเชยใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำผิด*

ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี 

ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี 

ชดเชยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบให้กับ ก.ล.ต.

หมายเหตุ : * จะนำส่งกระทรวงการคลัง

 

 

 

 

related