svasdssvasds

สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง “Zipmex” เปิดเทรดฝากถอน สกุลเงินดิจิทัล ภายใน 3 วัน

สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง “Zipmex” เปิดเทรดฝากถอน สกุลเงินดิจิทัล ภายใน 3 วัน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เปิดซื้อขายตาม Trading rules และฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง “Zipmex” เปิดเทรดฝากถอน สกุลเงินดิจิทัล ภายใน 3 วัน

ตามที่ปรากฏว่า Zipmex ยังไม่ได้เปิดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading rules) ของบริษัทตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) รวมทั้งยังไม่เปิดให้ลูกค้าฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลใน Trade Wallet ได้ครบทุกเหรียญซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติสั่งการให้บริษัทเปิดให้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ Trading rules ของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดให้ลูกค้าสามารถฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้าในการซื้อขาย หรือฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในระหว่างนี้ ให้บริษัทพิจารณาการรับลูกค้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อนและความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จ ‘ภายใน 3 วัน’ นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ซึ่งการบังคับของ ก.ล.ต. ครั้งนี้ยังมีผู้เสียหายหลายคนไม่พึงพอใจกับการจัดการแก้ปัญหาครั้งนี้ของ ก.ล.ต. เนื่องจากการเปิดแพลตฟอร์มไม่ได้ทำให้เงินที่หายไปใน Z Wallet กลับมา อย่างไรเราคงต้องติดตามสถานการณ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กับ Zipmex ต่อไปว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 
 

related