สรรพากร ชู 9 ระบบ Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ

30 ส.ค. 2563 เวลา 2:46 น.

สรรพากรชู 9 ระบบดิจิทัล Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจสร้างวิถีภาษีใหม่ ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม

สรรพากร ชูบริการเทคโนโลยีด้านภาษีที่ทันสมัย ภายใต้ระบบดิจิทัล เพื่อช่วยผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีจัดการเรื่องภาษีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งจัด RD Tax Advisor ให้คำปรึกษาเรื่องภาษีกับผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษีและประชาชนที่สนใจ ในงานเสวนา "วิถีใหม่...ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย" (Easy Tax Transforms Your Life)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า นโยบายของกรมสรรพากร คือต้องการจัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กลยุทธ์ D2RIVE โดยการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการตามนโยบายของกรมสรรพากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ และการสร้างนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการและชำระภาษีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมภาษีได้ง่ายขึ้น

สรรพากร

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการและชำระภาษีของกรมสรรพากรเกิดขึ้นภายใต้ 9 ระบบดิจิทัล (9 Digital Transformation)

1. Tax from Home เป็นมาตรการที่กรมสรรพากรตั้งใจช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีได้ง่ายและสะดวกที่สุด ประกอบด้วย

  • e-Registration การลงทะเบียนขอยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e–mail ได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
  • e-Filing การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต ได้สิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก
  • e-Payment การชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารเกือบทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2563
  • e-Refund การคืนเงินภาษี สำหรับผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

2. My Tax Account คือระบบบัญชีรายการค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี เข้ามาตรวจสอบสิทธิค่าลดหย่อนภาษีต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ ข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e–Donation ข้อมูลเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ข้อมูลเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งจะช่วยลดภาระในการเก็บเอกสาร ช่วยให้การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการคืนภาษีสะดวกรวดเร็วขึ้น

3. e-Donation เป็นระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับข้อมูลการรับบริจาคของหน่วยรับบริจาค และยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐาน โดยเข้าตรวจสอบข้อมูลการบริจาคด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

4. Open API คือการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเข้ามามีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงระบบกับกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยขณะนี้เปิดให้บริการแล้วผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า iTAX และ noon

5. RD Smart Tax Application เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการด้านภาษี ช่วยให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ด้วยการให้บริการธุรกรรมของภาครัฐผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งข่าวสารสรรพากร สาระความรู้ภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ และแผนที่หน่วยงานสรรพากรทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google play

6. VRT on Blockchain คือระบบการคืนเงินภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นที่แรกของโลก เพื่อให้บริการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และไม่ต้องรอคิวอีกต่อไป

7. e-Tax Invoice & e-Receipt คือระบบใบกำกับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ที่จัดทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ช่วยลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายและเวลาให้กับผู้ประกอบการในการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีในรูปแบบใหม่

8. e-Withholding Tax เป็นระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ คือเมื่อมีการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยนำส่งข้อมูลและภาษีพร้อมการชำระเงินผ่านธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการระบบ e-Withholding Tax แทนการยื่นด้วยแบบกระดาษ ช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดภาษี ทั้งยังสามารถตรวจสอบหลักฐานได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

9. e-Stamp Duty คือระบบการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มความสะดวก และเป็นการสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการเสียภาษี เป็นการส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบ e-Business ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวทิ้งท้ายว่า บริการทั้ง 9 ด้านนี้ จะถูกผลักดันและสนับสนุนในทุกๆ ด้าน รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการบริการที่ดีขึ้น ภายใต้กรอบความคิดที่มองผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางที่ต้องได้รับบริการที่สะดวกบนความพึงพอใจสูงสุด และกรมสรรพากรมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างบริการต่างๆ ที่เชื่อมโยงมายังระบบภาษี (Tax Ecosystem) ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเป็นจำนวนร้อยละ 100 ในทุกด้านภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2563 ใกล้ถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับรอบปีภาษี 2562 กรมสรรพากรจึงอยากเชิญชวนผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรม สรรพากร www.rd.go.th  และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161 หรือที่สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

สรรพากรชู 9 ระบบดิจิทัล Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจสร้างวิถีภาษีใหม่ ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม สรรพากรชู 9 ระบบดิจิทัล Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจสร้างวิถีภาษีใหม่ ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม   สรรพากรชู 9 ระบบดิจิทัล Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจสร้างวิถีภาษีใหม่ ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม สรรพากรชู 9 ระบบดิจิทัล Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจสร้างวิถีภาษีใหม่ ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง