Spring News

ดุสิตโพลชี้คนไทยในยุคโควิด-19 ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

29 ส.ค. 2564 เวลา 6:08 น. 263

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,510 คน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 พบว่า ความต้องการของประชาชน คือ การมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ฉีดวัคซีนครบทุกคน

ภาพรวมความต้องการของประชาชน ณ วันนี้ คืออยากให้รัฐบาลเร่งควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว ด้วยการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะมองว่าวัคซีนจะช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ หากรัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชนครั้งนี้ ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เร็วขึ้น

ดุสิตโพลชี้คนไทยในยุคโควิด-19  ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนดุสิตโพลชี้ประชาชนรู้สึกไม่ได้รับอิสระแสดงความเห็น หนุนดารา Call out

ผลโพลประชาชนต้องการรัฐบาลจริงใจไม่แสวงหากำไรจากวิกฤติโควิด

เปิดมุมมองประชาชน ทำอย่างไร คนไทย จะเอาชนะโควิด-19 ได้

ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากผลโพล พบว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือ กระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การป้องกัน ประชาชนต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และฉีดครบ 100% 2. การดูแลรักษา ต้องการการดูแลรักษาที่เท่าเทียม และให้ความสำคัญต่อบุคลากรด่านหน้า และ 3.การฟื้นฟู ต้องการให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้า 

ทั้งนี้ ผลโพลสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ประชาชนสมหวังเป็นเพียงการแจกจ่ายสิ่งของและเงินช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และการช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็มาจากภาคประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนจึงผิดหวังต่อการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่ขาดความจริงใจ และไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภาครัฐจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ มากที่สุด โดยเริ่มจากความจริงใจ รับฟังความคิดเห็น มีแผนที่ชัดเจนทั้งแผนการป้องกัน แผนการดูแลรักษา และแผนการฟื้นฟู สื่อสารไปยังประชาชนได้เข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น จึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ