svasdssvasds

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ช่วงนี้คนไทย ทุกข์ใจเรื่องอะไรมากที่สุด

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ช่วงนี้คนไทย ทุกข์ใจเรื่องอะไรมากที่สุด

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่อง ทุกข์ของคนไทย ใครช่วยได้ อันดับ 1 67.4 % ทุกข์ใจเงินรายได้ที่หดหายไป และการตกงาน อันดับ 2 66.3 % วัคซีนโควิด-19 ไม่พอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทุกข์ของคนไทย ใครช่วยได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานคร

โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,116 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

1. ความทุกข์ของคนไทย

อันดับ 1 ร้อยละ 67.4 ทุกข์ใจเงินรายได้ที่หดหายไป และการตกงาน

อันดับ 2 ร้อยละ 66.3 ระบุ วัคซีนโควิด-19 ไม่พอ

อันดับ 3 ร้อยละ 61.8 ระบุ ความยากจนจากหนี้สินนอกระบบ

อันดับ 4 ร้อยละ 61.5 ระบุ ด้านการศึกษาสะดุด ช่วงโควิด เด็กนักเรียนนักศึกษา เยาวชน ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการศึกษาเต็มที่ เด็กยากจนพิเศษเพิ่ม

อันดับ 5 ร้อยละ 51.9 ระบุ ปัญหาอาชญากรรม การหลอกลวง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โควิด-19

ช่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความทุกข์ของคนไทย มากถึงมากที่สุด

ร้อยละ 69.3 ของผู้หญิง / ร้อยละ 65.4 ของผู้ชาย ทุกข์ใจกับเงินรายได้ในที่หดหาย คนตกงาน

ร้อยละ 65.7 ของผู้หญิง / ร้อยละ 67.0 ของผู้ชาย ทุกข์ใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 ไม่พอ

ร้อยละ 64.0 ของผู้หญิง / ร้อยละ 59.3 ของผู้ชาย ทุกข์ใจเรื่องความยากจน หนี้สินนอกระบบ

ร้อยละ 64.8 ของผู้หญิง / ร้อยละ 57.7 ของผู้ชาย ทุกข์ใจด้านการศึกษาสะดุด ช่วงโควิด เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับการศึกษาเต็มที่ เด็กยากจนพิเศษเพิ่ม จะเป็นปัญหาใหญ่ระยะยาว

ร้อยละ 58.0 ของกลุ่มผู้หญิง เทียบกับร้อยละ 45.0 ของกลุ่มผู้ชาย ทุกข์ใจเรื่องปัญหาอาชญากรรม การหลอกลวง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. แบ่งกลุ่มความทุกข์ตามระดับรายได้

ทุกข์ใจกับเงินในกระเป๋าที่หายไป รายได้หด คนตกงาน

ร้อยละ 77.8 กลุ่มคนรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

ร้อยละ 70.2 ของกลุ่มคนรายได้ 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน

ร้อยละ 69.5 ของกลุ่มคนรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน

ร้อยละ 66.3 ของกลุ่มคนรายได้ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน

ร้อยละ 65.3 ของกลุ่มคนรายได้ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน

4.ทุกข์ใจกับปัญหาด้านการศึกษาที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนได้รับผลกระทบไม่ได้รับการศึกษาเต็มที่ เด็กยากจนพิเศษเพิ่ม

ร้อยละ 88.9 ของกลุ่มคนรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

ร้อยละ 64.9 ของกลุ่มคนรายได้ 30,001 – 50,000บาทต่อเดือน

ร้อยละ 63.3 ของกลุ่มคนรายได้ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน

ร้อยละ 62.5 ของกลุ่มคนรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน

ร้อยละ 56.0 ของกลุ่มคนรายได้ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน

ทุกข์ของคนไทย วิเคราะห์ผลสำรวจ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นความทุกข์สะสมของคนไทยจากผลกระทบโควิดระยะยาวที่มีมากกว่าเรื่องใหญ่ที่สะท้อนผ่านสังคม คือ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาวัคซีน โควิด19

แต่ที่น่าเป็นห่วงไปกว่าเรื่องวัคซีนและเงินในกระเป๋ าของประชาชน คือ การสะท้อนปัญหาสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะด้านการศึกษาและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

“ประชาชนกำลังทุกข์ใจเรื่องการศึกษา บุตรหลานจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการศึกษาและส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ เพราะยังไม่มีความชัดเจนในมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

“ผลที่อาจตามมาในระยะยาว คือ ความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ และโอกาสของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม กำลังถ่างออกห่างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบและตกงาน ที่ส่งผลต่อรายได้ ปากท้อง และมีผลกระทบให้ลูกหลานหลายครอบครัวต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งยิ่งสร้างปัญหาให้เกิด

"ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้น คนจนหลายครอบครัวพยายามดิ้นรนสุดชีวิตที่จะให้ลูกหลาน มีโอกาสที่ดีในสังคมอนาคต โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาทางเดียวที่เขามีความหวังและพอให้ได้ นี่คือความทุกข์ของคนไทย ที่ไม่ควรมองข้าม"

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์โควิด ที่กำลังสร้างความสับสนทางสังคม ความทุกข์ของ

ประชาชนส่วนใหญ่ด้านการศึกษาของบุตรหลาน เป็นสิ่งที่รัฐไม่อาจมองข้าม จำเป็นที่รัฐต้องให้ความสำคัญ

เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาไม่น้อยกว่าปัญหาด้านอื่นๆ โดยถือเป็นความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข และมี

ความชัดเจนทางนโยบายและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุกระดับการศึกษา หากปล่อยไว้เด็กและเยาวชน อาจถูกละเลยทอดทิ้งและเป็นปัญหาช่องว่างของสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างน่าเสียดาย

ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการสื่อสารชัดเจนเข้าถึงทุกกลุ่มครอบคลุมเป้าหมายในนโยบายที่มีทิศทางตรงกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาประเทศกระตุ้นพัฒนาการด้านการศึกษาอย่างกระตือรือร้นระดับพื้นที่

และสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่เป็นความหวัง และโอกาสของประเทศให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมต้องร่วมขับเคลื่อนผลักดันกันอย่างเต็มแรงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

ที่มา ทุกข์ของคนไทย ใครจะช่วยได

 

related