Spring News

เปิดมุมมองประชาชน ทำอย่างไร คนไทย จะเอาชนะโควิด-19 ได้

04 ก.ค. 2564 เวลา 6:44 น. 7

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ “ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้น ในขณะนี้ ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ

ในขณะนี้ ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากการบริหารจัดการของรัฐบาลแล้ว ประชาชนก็ยังต้องพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันในการฝ่าฟันเพื่อเอาชนะโควิด-19 ครั้งนี้ 

poll

1. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 กับคนไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร

อันดับ 1 ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก   91.95%

อันดับ 2 เผชิญกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 85.86%

อันดับ 3 ทำให้ทุกข์ใจ เครียด จิตตก กลัวไม่ได้รักษา บางคนคิดสั้น 81.78%

อันดับ 4 ต้องพึ่งตนเอง การ์ดไม่ตก ดูแลสุขภาพให้มากขึ้น 78.28%

อันดับ 5 เข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลอาจคุมไม่ได้ 74.31%

2. ตั้งแต่มีโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 ถูกทางแล้วหรือยัง

ยังไม่ถูกทาง 66.05%         

ไม่แน่ใจ 20.36%        

ถูกทางแล้ว 13.59%   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

คืบหน้าจัดหา วัคซีนไฟเซอร์ เข้า ครม. 6 ก.ค. เห็นชอบก่อนลงนาม

10 สถิติ สถานการณ์โควิด-19 ในไทย การจัดหาวัคซีนถึง

ไหนกันแล้ว

เช็กอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มผลข้างเคียงเป็นอย่างไร?

3. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไร จึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้

อันดับ 1 เร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 87.25%

 

อันดับ 2 หาทีมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไทย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ 80.16%

อันดับ 3 ต้องหยุดการกระจายของโรคให้ได้ คุมจุดเสี่ยงต่าง ๆ 79.53%

อันดับ 4 รายงานสถานการณ์และข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน 78.09%

อันดับ 5 หยุดเล่นเกมการเมือง มีความจริงใจในการแก้ปัญหา 75.20%

4. ประชาชนอยากให้หน่วยงาน/ใคร เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโควิด-19

อันดับ 1 กรมควบคุมโรค 67.04%

อันดับ 2 กระทรวงสาธารณสุข 65.16%

อันดับ 3 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 49.88%

อันดับ 4 ประชาชนคนไทยทุกคน 41.13%

อันดับ 5 นายกรัฐมนตรี 32.31%

5. ประชาชนอยากเห็นนักการเมืองไทยในยุคโควิด-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร

อันดับ 1 ทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก 86.84%

อันดับ 2 สละเงินเดือน ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง 82.39%

อันดับ 3 ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมมือกัน ทำงานเชิงรุก   81.64%

อันดับ 4 ไม่เล่นเกมการเมือง หยุดทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา 75.35%

อันดับ 5 ตรวจสอบการบริหารจัดการโควิด-19 เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ 65.59%

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า โควิด-19 ได้ยกระดับตัวเองจนยากต่อการควบคุมแก้ไขทั้งพื้นที่การระบาด ความรุนแรงและสายพันธุ์ แล้วทำอย่างไรคนไทยจึงจะชนะปัญหานี้ได้ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ยึดการบริหารที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าโครงสร้าง มีแผนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว สลับใช้แผนระหว่างแผนมุ่งเศรษฐกิจและแผนมุ่งสังคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในลักษณะนำ-รอง สื่อสารข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันและสามารถวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้ แนวทางดังกล่าวแม้จะไม่ถูกใจรัฐบาล แต่ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องยึดหลักความถูกต้อง สร้างวุฒิภาวะทางการเมืองด้วยการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่าย หาทางออกที่เกิดประโยชน์แก่สังคม กู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลให้กลับคืนมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด