svasdssvasds

กทม. ลุยแผนพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย หนุนคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

กทม. ลุยแผนพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย หนุนคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

กทม. ขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะต้นทาง เริ่รจัดการขยะครบวงจร เป้าหมายปี 2565 นำร่อง 3 เขต “ไม่เทรวม” ได้แก่ เขตหนองแขม เขตปทุมวัน และเขตพญาไท กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 8 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 และมีการพัฒนารถขยะแบบใหม่ “รถขยะไม่เทรวม”

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะต้นทางของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2567-2569 และพิจารณาร่างแนวทางการจัดการมูลฝอยตามประเภทแหล่งกำเนิด จำนวน 4 กลุ่ม 6 ประเภทแหล่งกำเนิด 

ในที่ประชุมได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2567-2569 กำหนดเป้าหมายระยะ 3 ปี ดังนี้ 

1.ปริมาณขยะเหลือทิ้งที่ต้องส่งไปกำจัดลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เทียบกับข้อมูลฐาน 
2.ลดการสร้างขยะจากต้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ผ่านการดำเนินมาตรการลดละเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมาตรการวางแผนการเตรียมวัตถุดิบและการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อลดการเกิดขยะอาหาร 
3.ปริมาณอาหารส่วนเกิน (surplus food) ที่ส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เทียบกับข้อมูลฐาน และการนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของข้อมูลฐาน 
4.ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับข้อมูลฐาน

กทม. ลุยแผนพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย หนุนคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2567-2569 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 6 แผนงานดังต่อไปนี้ 

1.กลยุทธ์ A เสริมโครงสร้างเชิงระบบ แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการจัดการขยะที่ต้นทาง 
2.กลยุทธ์ B พัฒนาคนและสร้างความตระหนัก แผนงานที่ 2 สร้างศักยภาพบุคลากรและเพิ่มการสื่อสารสร้างความตระหนัก 
3.กลยุทธ์ C ขันเคลื่อนพื้นที่จริง แผนงานที่ 3 ส่งเสริมแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนและคอนโดมิเนียมให้ลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมแหล่งกำเนิดประเภทสถานศึกษาให้ลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมแหล่งกำเนิดประเภทอาคารสำนักงานให้ลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
แผนงานที่ 6 จัดระบบลดและคัดแยกขยะในงานกิจกรรมและสวนสาธารณะ ในส่วนของร่างแนวทางการจัดการมูลฝอยตามประเภทแหล่งกำเนิด จำนวน 4 กลุ่ม 6 ประเภทแหล่งกำเนิด ประกอบด้วย ประเภทสถานศึกษา ประเภทชุมชน/หมู่บ้าน ประเภทอาคารสำนักงาน ประเภทตลาด/ศูนย์การค้า ประเภทวัดและศาสนสถาน และประเภทงานกิจกรรมหรือเทศกาล เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิด มีแผนงาน มาตรการ เป้าหมาย และวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้รายงานการสร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะครบวงจร เป้าหมายปี 2565 นำร่อง 3 เขต “ไม่เทรวม” ได้แก่ เขตหนองแขม เขตปทุมวัน และเขตพญาไท กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 8 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566

โดยนำร่องขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ขยะเศษอาหาร” และ “ขยะทั่วไป” พร้อมทั้งบรรจุขยะทั้ง 2 ประเภทในถุงขยะที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และได้พัฒนารถขยะแบบใหม่ “รถขยะไม่เทรวม” 

โดยมีการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะเศษอาหารที่รถขยะอัดท้ายขนาด 5 ตัน รวมทั้งรถขยะเปิดข้าง สำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารเท่านั้น การดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2565 นำร่องเขตละ 3 เส้นทาง ระยะที่ 2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 ขยายเป็นจัดเก็บทุกเส้นทางในระดับแขวง ระยะที่ 3 มกราคม-มีนาคม 2566 ขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่เขต 

โดยกำหนดกิจกรรมจัดการขยะครบวงจร 3 กิจกรรม ได้แก่

1.เก็บขยะแยกประเภท 2 ประเภท “เศษอาหาร” และ “ขยะทั่วไป”

2.ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลัก Zero Waste

3.ตั้งจุดทิ้งขยะแยกประเภท (drop-off point) เป้าหมายในปี 2566 เขตที่เหลือ 47 เขต จัดเก็บขยะแยกประเภท เศษอาหารและขยะทั่วไป เขตละ 3 เส้นทางระดับแขวง และขยายให้ครอบคลุมทุกเส้นทางของ 50 สำนักงานเขตภายในปี 2569 

โดยในการประชุมครั้งนี้ มี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม และยังมี นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา NGO ร่วมประชุม จัดขึ้นที่   ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กทม. ลุยแผนพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย หนุนคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

กทม. ลุยแผนพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย หนุนคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

กทม. ลุยแผนพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย หนุนคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

กทม. ลุยแผนพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย หนุนคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด  

 


 

related