svasdssvasds

ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เป็นผลมาจากจำนวนรถเท่าประชากร 10 ล้านคน 10 ล้านคัน

ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เป็นผลมาจากจำนวนรถเท่าประชากร 10 ล้านคน 10 ล้านคัน

10 ล้านคน 10 ล้านคัน! มีงานวิจัยเผยว่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ในปริมาณมากนั้น ส่วนใหญ่แล้วมาจากการขนส่งทางถนน ซึ่งพบว่ามีจำนวนรถ 10.67 ล้านคัน เท่ากับจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ที่มี 10.539 ล้านคน

ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เป็นผลมาจากจำนวนรถเท่าประชากร 10 ล้านคน 10 ล้านคัน จากข้อมูลของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอผลงานวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพและต้นทุนทางสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากภาคขนส่งทางถนน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า 54% มาจากการขนส่งทางถนน 22% ภาคอุตสาหกรรม 11% ภาคครัวเรือน 10% ภาคขนส่งอื่นๆ และ1% จาก ภาคเกษตร ภาคพลังงาน และการจัดการขยะ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประสบกับปัญหาด้านการจราจรเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองทั่วโลก ส่งผลให้การใช้ชีวิตในเมืองลำบากขึ้นและความน่าอยู่ของเมืองลดลง ถึงแม้จะมีการลงทุนมหาศาลในระบบขนส่งสาธารณะ แต่ส่วนใหญ่ก็เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ 

ดังนั้นกรุงเทพฯ จึงได้พัฒนาระบบขนส่งที่ทำให้คนใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงและเน้นใช้การขนส่งสาธารณะ การเดิน และการใช้จักรยานให้มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สามารถช่วยพัฒนาระบบขนส่งให้มีความยั่งยืน และสนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการขนส่งที่ใช้พลังงานต่ำและลดการปล่อยมลพิษ และจัดการกับฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ

Cr. www.bangkokbiznews.com