svasdssvasds

SACIT ผสมผสานหัตถกรรมไทยเข้ากับ Soft Power บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ BCG

SACIT ผสมผสานหัตถกรรมไทยเข้ากับ Soft Power บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ BCG

ในงานสัมนมา อนาคตประเทศไทย : Soft Power ขับเคลื่อนประเทศ? ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรุงเทพฯ (รำงน้ำ) ใน Session 1: ส่งออกของดีไทยให้เป็น Soft Power สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยได้อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมหัตถกรรมไทย โดยผสมผสานเข้ากับ Soft power ในเรื่องต่างๆ

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) เผยว่า วิธีการส่งเสริมหัตถกรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของไทยคือการสอดแทรกไปในงานหัตถกรรม และส่งเสริมให้คนรุ่นไหมมาใช้หัตถกรรมไทยมากขึ้น อย่างการนำผ้าบาติกของภาคใต้ หรือผ้าไหมมาออกแบบเป็นชุดให้นางงามบนเวทีต่างๆ ใส่ ซึ่งเป็นอีกวิธีในการให้ Soft power ขับเคลื่อนหัตถกรรมไทย

SACIT ผสมผสานหัตถกรรมไทยเข้ากับ Soft Power บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ BCG \

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

นายภาวี ยังเผยอีกว่า  “SACIT ส่งเสริมหัตถกรรมไทยให้เป็น Soft Power โดยผสมผสานเข้ากับ Film, Festival, Food, Fighting และ Fashion ซึ่งในเรื่องแฟชั่นเราส่งเสริม Slow Fashion ให้วิสาหกิจชุมชนไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสินค้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน

SACIT  มีการใช้ Soft power ขับเคลื่อนหัตถกรรม โดยทดลองในงานแฟร์ ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจทดลองทำการปักสะดึงกลึงไหม และทดลองเขียนลายผ้าบาติก ซึ่งเป็นการผูกโยงหัตถกรรมไทยเข้ากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรายได้ให้ชุมชน