svasdssvasds

ฝุ่นเชียงรายยังไม่หาย หลายมหาวิทยาลัยประกาศเรียนออนไลน์แทนเข้าชั้นเรียน

ฝุ่นเชียงรายยังไม่หาย หลายมหาวิทยาลัยประกาศเรียนออนไลน์แทนเข้าชั้นเรียน

สถานการณ์ฝุ่นเชียงราย ตอนนี้ค่าฝุ่นสูงสุดถึง 528 ไมโคกรัม ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพและชีวิตประจำวัน หลายมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แทนการเข้าชั้นเรียน

ฝุ่นเชียงรายหนัก ค่า PM2.5 เกินมาตรฐานทะลุเพดาน ทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 

ฝุ่นเชียงรายยังไม่หาย หลายมหาวิทยาลัยประกาศเรียนออนไลน์แทนเข้าชั้นเรียน ฝุ่นเชียงรายยังไม่หาย หลายมหาวิทยาลัยประกาศเรียนออนไลน์แทนเข้าชั้นเรียน

ประกาศการเรียนออนไลน์เพื่อบรรเทาปัญหาดังฝุ่น PM2.5 ที่กำลังวิกฤตและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้ให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของทุกรายวิชาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. ถึง 17 เม.ย. 2566 และให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โดยนำระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรูปแบบเรียนออนไลน์ และให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาคปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนชดเชยให้แก่นักศึกษาให้ได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก็ได้ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในช่วงที่ค่า PM 2.5 สูง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 โดยให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม ให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานและการเดินทางไปด้านนอกอาคารสำนักงาน

ฝุ่นเชียงรายยังไม่หาย หลายมหาวิทยาลัยประกาศเรียนออนไลน์แทนเข้าชั้นเรียน ส่วนการประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้หน่วยงานพิจารณาเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม และแนะนำให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง 

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย ก็ได้ประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home และให้จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตและนักเรียนในรูปแบบการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นวิกฤต ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 31 มีนาคม และให้กลับเข้าปฎิบัติงานและจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ทำการ วันที่ 3 เมษายน 2566

ฝุ่นเชียงรายยังไม่หาย หลายมหาวิทยาลัยประกาศเรียนออนไลน์แทนเข้าชั้นเรียน

ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยพะเยา