svasdssvasds

ยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ตรวจสอบ carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ตรวจสอบ carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังให้ความสนใจกับการตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยได้ใช้ยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ตรวจสอบ carbon footprint สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ตรวจสอบ carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน “BCG โมเดล” เป็นแนวทางพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน, การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การอนุรักษ์ความหลากหลาย, ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการลดความเหลื่อมล้ำ

ในขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีกลุ่มบริษัทที่สามารถประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) ของแต่ละธุรกิจ แต่เนื่องจากเมื่อมีผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินการน้อยต้นทุนอาจจะแพง ทาง สสว. จึงได้มีงบประมาณสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจในแต่ละภาคส่วน เมื่อทราบว่าตนเองมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่ แนวทางที่สามารถปรับปรุงลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บริษัทใหญ่จะได้ปรับเปลี่ยนเส้นสายการผลิตเพื่อลดปริมาณ carbon footprint หรือหากมีคาร์บอนเครดิตสามารถนำมาเป็นต้นทุนการบริหารจัดการได้ ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยก้าวเข้าสู่ BCG ภายในกรอบแนวคิด ESG

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ "อนาคตและความท้าทายด้าน ESG และ BCG กับการประกอบการ"

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ตรวจสอบ carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน นายวราวุธ กล่าวว่า สสว. มีงบประมาณที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในการตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพราะในขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรามีกลุ่มบริษัทที่สามารถประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละธุรกิจ

“การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง โดยเฉพาะ SME ที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย การจะซับพอร์ทให้พวกเขามีกำลังในการเดินไปข้างหน้าได้ มาตรการทางภาษีและอีกหลายเรื่อง เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงทรัพฯกำลังเร่งหารือกับทางกระทรวงการคลัง”

ยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ตรวจสอบ carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งนี้ ต้นไม้ที่จะสามารถรับคาร์บอนเครดิตได้ ต้องเป็นต้นไม้ที่มีวงปีเท่านั้น หากเป็นไม้พุ่ม เช่น ปลูกกาแฟ จะไม่สามารถนับเป็นคาร์บอนเครดิตได้