svasdssvasds

3 มีนาฯ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ชูธงเชื่อมโยงโลกกว้าง สร้างนวัตกรรม

3 มีนาฯ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ชูธงเชื่อมโยงโลกกว้าง สร้างนวัตกรรม

วันที่ 3 มีนาฯ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ปี2567 พร้อมชูธงเชื่อมโยงโลกกว้าง สร้างนวัตกรรม อนุรักษ์อย่างยั่งยืน

SHORT CUT

  • สัตว์ป่าในประเทศไทยเริ่มถูกทำลายมากขึ้น จากน้ำมือมนุษย์ และไฟป่า รวมถึงโลกร้อน
  • 3 มีนาฯ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ปี2567 ไทยชูธงเชื่อมโยงโลกกว้าง สร้างนวัตกรรม

  • หวังให้คนตระหนักถึงผลกระทบเทคโนโลยีดิจิทัลต่อระบบนิเวศ ประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายพัฒนายั่งยืนปี 2030

     

วันที่ 3 มีนาฯ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ปี2567 พร้อมชูธงเชื่อมโยงโลกกว้าง สร้างนวัตกรรม อนุรักษ์อย่างยั่งยืน

3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day มีที่มาจากมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 หรือ CITES CoP16 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-14 มีนาคม 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการกำเนิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES

ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมได้เสนอขอความเห็นชอบในการกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันที่มีการลงนามรับรองอนุสัญญา CITES ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี เมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

 

อย่างไรก็ตามไทยเริ่มจัดงาน "วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก" อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ นอกจากนี้ ในหลายจังหวัดยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ และการเสวนาต่างๆ ด้วย หลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็มีการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี

โดยปีพ.ศ. 2567 นี้ ภาคีทั่วโลกจะจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ภายใต้แนวคิดหลัก "Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation : เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน" มุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า การค้า รวมทั้ง ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นๆ ต่อระบบนิเวศ และประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030

สำหรับประเทศไทย มีกำหนดจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-15.30 น. ณ อาคารสืบนาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กิจกรรมในงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related