svasdssvasds

MOU แบ่งปันข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ช่วยการเกษตร บริหารจัดการน้ำ

MOU แบ่งปันข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ช่วยการเกษตร บริหารจัดการน้ำ

กรมอุตุฯ และ กฟผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อประโยชน์ในหลายด้าน อย่าง การเกษตร ประมง การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการน้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา เพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

MOU แบ่งปันข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ช่วยการเกษตร บริหารจัดการน้ำ

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจในการคาดการณ์สภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การประมง การชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และการท่องเที่ยว ความร่วมมือบูรณาการข้อมูลในครั้งนี้ จะช่วยให้ทั้งสองหน่วยงานได้ประสานความร่วมมือกัน ด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เสริมว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา และ กฟผ. จะช่วยให้การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า การวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนของ กฟผ. มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีราคาที่เหมาะสมต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน